B.W. Partner Sp. z o.o. - Biuro Współpracy

Mediacja i arbitraż

Zmiany w Kodeksie Postępownia Cywilnego

24 lipca 2015 r. Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Ustawa zakłada upowszechnienie wykorzystywania mediacji i arbitrażu w sprawach cywilnych.  Nowe przepisy mają umożliwić kierowanie spraw w sądzie do mediacji wielokrotnie na każdym etapie postępowania. Strony będą miały pierwszeństwo przy wyborze mediatora, a czas trwania mediacji ma być wydłużony z maksymalnie miesiąca do trzech miesięcy. Wniosek o zatwierdzenie mediacji będzie zwolniony z opłaty sądowej. Jeśli ugoda zostanie zawarta przed rozprawą, wówczas strony otrzymają zwrot opłaty. Służyć temu będzie wprowadzenie systemu usprawnień proceduralnych i organizacyjnych, które mają zachęcać strony do prób polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do sądu lub w toku postępowania sądowego a także zapewnić odpowiednią jakość usług mediacyjnych.